Prvi sastanak radne skupine za izradu Strategije LAG-a

Najveći ograničavajući faktor u povlaćenju EU sredstava za razvoju liburnijskih OPG-ova je ekonomska veličina gospodarstava.

U Poljanama je u srijedu 29. rujna 2021. održan prvi radni sastanak za iradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a “Terra liburna” za razdoblje od 2023.-2027. godine, a koja će se financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i služiti će provedbi LEADER/CLLD pristupa na području 8 jedinica lokalne samouprave u sastavu LAG-a. Izrada strategije biti će sufinancirana putem Programa ruralnog razvoja RH iz podmjere 19.1 “Pripremna potpora”.

Domaćini sastanka su bili Nedi i Josip Perišić na svom OPG-u, koji su u okviru trenutno važeće strategije LAG-a povukli, putem natječaja za male poljoprivrednike, potporu u visini 15.000 Eura za modernizaciju svog gospodarstva.

Sastanku su nazočili relevantni predstavnici s područja općine Lovran i Mošćenička Draga i zaleđa grada Opatije koji se aktivno i kontinuirano bave malom poljoprivredom, te je neformalno osnovana i radna skupine za razvoj ruralnog područja Liburnije.

Djelatnici LAG-a su nazočne uputili u prioritete Europske unije za naredno financijsko razdoblje, te je povedena rasprava o mogućnostima koje će se nuditi lokalnim razvojnim dionicima putem LAG natječaja u narednom razdoblju.

Cilj sastanka je bio istaknuti osnovne probleme i prepreke razvoju poljoprivrede u liburnijskom zaleđu, te pobrojati potencijale za daljni razvoj male poljoprivrede komplementarne potrebama lokalnog tržišta.

Istaknuto je da je potrebno osigurati sredstva za krčenje i revitalizaciju poljoprivrednog zemljišta i pristupnih puteva, te akumuliranje vode i navodnjavanje, a posebno su učestali problemi sa štetama od divljači.

Prisutni su također posebno istaknuli da je najveći ograničavajući faktor u povlaćenju EU sredstava za razvoju liburnijskih OPG-ova ekonomska veličina gospodarstava od minimalnih 2.000 EUR za pristupanje natječajima iz Programa ruralnog razvoja ili strategije LAG-a, te da je potrebno na višoj razini inzistirati na drugačijem tretmanu poljoprivrednog potencijala na našem području, koje se odlikuje usitnjenim parcelama, teškim uvjetima gospodarenja i zahtjevnom terenu na kojem se nalaze poljoprivredne površine.

Zaključci sa sastanka početak su izrade SWOT analize za buduću Lokalnu razvojnu strategiju (LRS), a nastavak suradnje u okviru radne skupine nastavit će se do kraja 2022. godine, odnosno završetla izrade LRS.

Predhodni Radionica za LAG natječaj za TO 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” 03.09.2021.

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.