Lokalna razvojna strategija 2013.-2015.

Razvojna vizija

Na temeljima tradicije i običaja, te kulturno-povijesne i prirodne baštine, a primjenom održivog, pametnog i uključivog rasta, postati prepoznatljivo ruralno područje šire regije s ciljem daljnjeg očuvanja krajobraza i kulturnog identiteta, te unapređenja kvalitete života stanovništva LAG-a Terra Liburna.

LEADER pristup za lokalni razvoj se dokazao kao vrijedan alat u promicanju razvoja ruralnih područja koje u potpunosti uzimajući u obzir multi-sektorske potrebe ruralnog razvoja primjenom principa odozdo prema gore, osobitostima područja, aktiviranjem lokalnog stanovništva i partnerskim djelovanjem, poboljšanje kvalitete života, diversifikaciju gospodarstva doprinosi dodatno izgradnji lokalnih kapaciteta, povećanju zaposlenosti te primjenu inovacija. Ukratko može se reći da LEADER pristup govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih načela, koja treba slijediti u cijelosti. Oslanja se na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) utemeljenih na jasnim i transparentnim procedurama.

Važnost navedenog i poticajnim aktivnostima tijekom 2012. godine Primorsko-goranske županije (Županija) i Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu i stručnu pomoć Regionalne razvojne agencije Porin d.o.o. (RRA PORIN) za zapadno područje Županije pokrenut je LAG ‘Terra Liburna’ (LAG), najprije za područje Općine Matulji, Općine Viškovo, Općine Klana, Grada Opatije i Grada Kastva te proširenjem na područje Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga.

Paralelno s aktivnostima za pokretanje LAG-a i okupljanje njegovih dionika, provele su se aktivnosti za izradu LRS, strateško plansko-razvojnog dokumenta. Time je omogućena izrada prve Lokalne razvojne strategije LAG-a ‘Terra Liburna’ 2013.-2015. i provedba smjernica pravnog okvira za pripremu provedbe LEADER-a u Republici Hrvatskoj (RH) u pred-pristupnom razdoblju, Strategije ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2008.-2013., IPARD programa 2007.-2013. sukladan s LEADER programom za ruralni razvoj područja Europske unije (EU). Kako je jedna od značajnih zadaća LAG-a izrada LRS-a, u partnerstvu svih dionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora utvrdile su se gospodarske, društvene, socijalne, infrastrukturne, kulturne i druge potrebe budućeg pravca ruralnog razvoja područja te zacrtala vizija kako bi se pratila provedba mjerljivim pokazateljima. Jednako tako, ova je razvojna strategije pratila smjernice ruralnog razvoja EU za buduće razdoblje koje treba slijediti, a naročito sada kada je Hrvatska punopravna njena članica.

U cilju što boljeg funkcioniranja LAG-a, stvoreno je partnerstvo raznih dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora s njenog područja i izvan njega koji su kroz participacijski proces sudjelovali u izradi LRS-a vodeći se načelima LEADER pristupa.

Razvojni ciljevi

Razvojni ciljevi LRS 2013.-2015. usklađeni su sa Strategijom ruralnog razvoja RH 2008.-2013., IPARD programima i Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2013.

  1. Razvoj identiteta LAG-a, suradnje i međusektorskog partnerskog povezivanja
  2. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata ruralnog područja primjenom inovacija i mehanizama održivog razvoja
  3. Razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede te jačanje područja LAG-a kao turističke destinacije
  4. Razvoj ljudskih potencijala, povećanje sposobnosti stanovnika za partnerski rad i podizanje društvene svijesti o ruralnom području
  5. Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje okoliša i tradicionalnih krajobraznih elemenata
  6. Poboljšanje kvalitete života svih skupina stanovnika područja LAG-a uz naglasak na ravnomjerni razvoj

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.