Lokalne akcijske grupe su tijela osnovana u EU namijenjena podršci ruralnih regija, a koja objedinjuju predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitnih organizacija i drugih dionika iz različitih sektora, koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije. LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja LAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti.

Poticaj pokretanja LAG-a nalazi se u postulatu aktivnog uključivanja ruralnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima.

Lokalna akcijska grupa (LAG) stoga predstavlja:

  • partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe
  • predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika
  • naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika

Najčešći dionici LAG-ova su:

  • predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova
  • profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti)
  • udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.)
  • razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora
  • OPG-i, obrti i fizičke osobe

Udruga LAG TERRA LIBURNA osnovana je 25.02.2013. godine na Osnivačkoj skupštini u Kastvu, te su se u svojstvu osnivača udruzi priključile i jedinice lokalne samouprave (Grad Kastav, Općine Matulji, Klana i Viškovo), a upis u Registar udruga Republike Hrvatske izvršen je 10.04.2013. U veljači je LAG-u pristupila Općina Jelenje, te LAG sada djeluje na područjima Grada Kastva, Općine Viškovo, Općine Matulji, Općine Klana, Općine Jelenje, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga i Grada Opatije, te svojim djelovanjem obuhvaća preko 66.000 stanovnika.

LAG ima zadatak identificirati probleme, izraditi i implementirati Lokalnu razvojnu strategiju (LRS) i donositi odluke vezane za alokaciju svojih financijski izvora, te njihovo upravljanje. U LRS, temeljenoj na 7 načela programa LEADER, potrebno je identificirati probleme, prikupiti projektne ideje od zajedničkog strateškog značaja, te shodno tome izraditi mjere kojima će se osigurati ravnomjeran ruralni razvoj područja LAG-a koristeći se pri tome ponajviše sredstvima iz Strukturnih fondova EU za potrebe provedbe projekata, ali i sredstvima osiguranim na razini Republike Hrvatske. Lokalna strategija razvoja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanju, prijavi i realizaciji projekata od strane dionika, te na partnerskom međusektorskom horizontalnom i vertikalnom povezivanju.

Najvrijednije aktivnosti LAG-ova uključuju poticanje inicijativa zajednice, što se posebno primjenjuje u slučaju složenih projekata s više partnera, pa se LAG-ovi manje bave administrativnim poslovima, jer to umanjuje njihovu sposobnost animacije, te da su javna služba u nacionalnoj provedbi LEADER pristupa i promicanju Zajedničke poljoprivredne politike EU, savjetodavna služba korisnicima koji realiziraju Lokalnu razvojnu strategiju kroz odobrene, iz različitih javnih izvora financirane i izvršene projekte, te tijelo koje prati provedbu LRS i pomaže u udruživanju i povezivanju lokalnih dionika u cilju jačanja lokalnih kapaciteta za vođenje i upravljanje projektima.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.