Lokalna razina i ruralna područja danas su u Europi prepoznata kao bitan element od kojega uvelike ovise identitet, integritet, razvojne perspektive, stabilnost i sigurnost svake nacionalne države. Zbog toga, Europska unija intenzivo ulaže u sve aspekte lokalnog-ruralnog razvoja, s ciljem izjednačavanja uvjeta života u urbanim i lokalnim sredinama, te očuvanja i integralnog razvoja ruralnih prostora i njihovih vrijednosti.

LEADER (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) je kratica koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

LEADER predstavlja inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnoj zajednici kroz lokalna javno-privatna partnerstva (lokalne akcijske grupe). Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim dionicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu provedbu kvalitetnih strategija održivog razvoja. Jedna od osnovnih karakteristika LEADER-a je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo koje se oduvijek smatralo glavnim čimbenikom ruralnog područja.

Važna značajka LEADER programa je Lokalna akcijska grupa (LAG) čije upravno tijelo na razini donošenja odluka predstavlja interese različitih javnih i privatnih skupina područja i ruralnog stanovništva, osiguravajući da najmanje 50% čine članovi koji predstavljaju društvene, gospodarske partnere, civilna društva i udruge. Minimum od 20% su predstavnici lokalnih vlasti. Isto tako, upravno tijelo LAG-a mora biti reprezentativno osiguravajući dobnu raznolikost (barem bi jedan član trebao biti mlađi od 25 godina) i ravnopravnost spolova – minimalno 30% žena. LAG predstavlja ruralno područje koje ima više od 5.000 i manje od 150.000 stanovnika uključujući manje gradove te gradove manje od 25.000 stanovnika

Video

Video

U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. – 1991.-1993.; LEADER II. – 1994.-1999., LEADER+ – 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. – 2013. prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja – os LEADER i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica. U prethodnom razdoblju LEADER+ u 15 “starih” država članica djelovala su 893 LAG-a s ukupnim stanovništvom od 52 milijuna. Od deset novih članica, prije priključenja Bugarske i Rumunjske, šest se odlučilo na primjenu LEADER+ što je rezultiralo sa stotinjak novih LAG-ova. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata.

7 načela LEADER pristupa

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

Održivi ruralni razvoj- razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
Pristup temeljen na osobitostima područja- svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
Pristup odozdo prema gore- široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
Uspostavljanje lokalnih partnerstva- usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
Inovativnost- tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
Integralan i višesektorski pristup- sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
Umrežavanje- povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora. Suradnja- je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.