Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je dana 05.10.2015. Odluku o dodjeli potpore iz mjere 19 “LEADER/CLLD”, podmjere 19.1 “Pripremna pomoć” Programa ruralnog razvoja LAG-u “Terra liburna”. LAG ima obavezu u roku od 6 mjeseci izraditi i odobriti “bottom-up” Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014-2020 koristeći metodologiju strateškog programiranja ruralnog razvoja temeljenu na načelima lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i LEADER pristupu.

Za financiranje izrade Lokalne razvojne strategije i tekućih troškova rada LAG-a odobrena je potpora u visini 482.922,09 kuna, te će već u studenom započeti radionice, seminari i sastanci u svrhu jačanja kapaciteta zaposlenika, članova i volontera LAG-a, te šire zajednice, kako bi se izradio kvalitetan i provediv strateški dokument s uključenim elementima koji omogućavaju njegovo kontinuirano praćenje, a sadrži i evaluacijski postupak za procjenu projekata koji će korisnici prijavljivati u vrijeme trajanja provedbe podmjere 19.2, čime će LAG dobiti svoju pravu funkciju.

Uloga LAG-a “Terra liburna” kao potporne razvojne organizacije je prvenstveno doprinos realizaciji ciljeva unutar dvije razvojne osi:

  1. Pružanje strateškog okvira i potpora dionicima za diverzifikaciju ruralnog poduzetništva 
  2. Jačanje partnerstva svih sektora i horizonatalne i vertikalne povezanosti u svrhu razvoja lokalne zajednice

Ove dvije osi su temeljne odrednice za rad LAG-a, odnosno preduvijeti za rad LAG-a do 2020. godine i nadalje.

Zadatci LAG-a i kojima će LAG baviti kako bi ostvario svoje strateške razvojne ciljeve su:

a)jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za izradu i provedbu operacija uključujući poticanje njihovih sposobnosti upravljanja projektima
b)sastavljanje nediskriminirajućeg i transparentnog izbornog postupka i objektivnih kriterija za odabir operacija u kojima se izbjegavaju sukobi interesa i jamči da u odlukama o izboru niti jedan sektor nije zastupljen s više od 49% zastupljenosti
c)osiguravanje usklađenost s Lokalnom razvojnom strategijom (LRS – strategija pod vodstvom zajednice) prilikom odabira tih operacija, dajući im prednost u skladu s njihovim doprinosom u ostvarivanju ciljeva LRS
d)pripremanje i objava poziva na dostavu prijedloga ili aktualnog postupka za podnošenje projekata, uključivajući utvrđivanje kriterija za odabir

LAG planira podržati održivi razvoj lokalne zajednice i inicijative u LAG području poticanjem međusektorske suradnje i integriranog pristupa revitalizaciji zajednice, te jačati ruralno gospodarstvo kroz diverzifikaciju proizvoda i usluga i implementiranje modela za jačanje penetracije na tržište kroz lokalne kratke lance opskrbe, ali i partnersku prekograničnu suradnju na tržištu autohtonih proizvoda. Također će LAG iskorištenjem dodijeljenih sredstva usmjeriti se ka poboljšanju dugoročne održivosti poslovanja organizacije, kako bi se smanjila njezina ovisnost o financijskim potporama nacionalnih, regionalnih i lokalnih javnih sredstava.

Glavne tematske aktivnosti kojima će LAG baviti kako bi ostvario svoje razvojne ciljeve su:

  • Izgradnja kapaciteta LAG-a, djelatnika, članova i volontera
  • Međusektorsko povezivanje i suradnja
  • Zaštita, revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesne i prirodne baštine
  • Razvoj poljoprivrede, ruralnog gospodarstva i turizma
  • Cjeloživotno učenje
  • Opći razvoj kvalitete života u zajednici – dostupnost

Označavanje aktivnosti - ulaganja u okviru Podmjere 19.1

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.