Koordinacija LAG-ova PGŽ

Koordinacija lokalnih akcijskih grupa Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija je prepoznala važnost LAG-ova u proračunskom razdoblju 2014-2020 kao temeljne pokretače ruralnog razvoja, te je iz te pretpostavke potekla ideja o zajedničkoj suradnji. LAG-ovi koji djeluju na području Primorsko-goranske županije su 9. prosinca 2013. godine u Opatiji potpisali zajednički Sporazum o suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu kojim se obavezuju međusobno surađivati na provedbi LEADER pristupa, u divulgaciji informacija i organiziranju zajedničkih aktivnosti i edukacija, dok se s druge strane Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu obvezao podržavati LAG-ove kroz svoje programe rada i sufinancirati ih dodijeljenim sredstvima iz županijskog proračuna.

Strane Sporazuma su se usuglasile da je predmet Sporazuma uspostavljanje i razvijanje suradnje i partnerskih odnosa temeljenim na odrednica ruralnog razvoja i LEADER pristupa, osobito:

 • isticanjem specifičnosti subregionalnih područja,

 • putem lokalnih akcijskih grupa doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju ruralnog područja za zadovoljavanje vlastitih potreba i interesa svih stanovnika i gospodarskih subjekata,

 • provoditi integrirani razvoj ruralnog područja uvažavajući odrednice održivog razvoja i LEADER pristupa slijedeći prihvaćene strategije ruralnog razvoj vlastitog područja,

 • uključiti inovativne procese u lokalne aktivnosti i projekte,

 • uključiti se u umrežavanje i suradnju s domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama,

 • tražiti, povezivati i integrirano koristiti sredstava za provedbu lokalne razvojne strategije lokalnih akcijskih grupa iz različitih izvora financiranja,

 • poticati lokalne zajednice za integrirani razvoj primjenjujući pristup odozdo prema gore za potrebne strukturne promjene prema teritorijalnim i lokalnih izazovima,

 • zgrađivati lokalnu zajednicu kroz inovativne procese i inovacije u svim segmentima života i rada za ostvarenje promjena i poticaja za razvoj te korištenje postojećih resursa na ruralnom području,

 • promicanje ukupnih napora zajednice u osnaživanju svih dionika radi sudjelovanja i izgradnje uključenosti i povećanja učinkovitosti regionalne i ruralne EU i domaće politike te provedbu ciljeva Europske unije, Republike Hrvatske i PGŽ u svim područjima,

 • zajedničko sudjelovanje na domaćim i međunarodnim projektima od zajedničkog značaja, u obliku partnerstva ili na drugi prikladan način, posebice projektima i fondovima Europske unije,
 • uzajamno pružanje znanstvenih, stručnih, poslovnih i organizacijskih usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti obavljanja djelatnosti strana ovog Sporazuma,

 • redovite razmjene poslovno relevantnih informacija o mogućnostima unapređivanja međusobnih poslovnih odnosa i suradnje,

 • realizacija tematskih istraživanja,

 • dizanje svijesti stanovništva i dionika o potrebama i mogućnostima ruralnog razvoja te promocija LAG-ova, LEADER načela, lokalnih razvojnih strategija i drugog potrebnog koristiti

Leave a Reply