Djelatnosti LAG-a su:

 • izrada lokalne razvojne strategije za LAG područje
 • uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera u LAG području
 • promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“
 • savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a
 • briga o napredovanju i edukaciji stručnih timova unutar LAG područja
 • praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranje o postojećim mogućnostima subjekata koji djeluju u okviru LAG-a
 • suradnja s raznim domaćim i međunarodnim institucijama radi stručnog obrazovanja svojih članova
 • promicanje i dizanje svijesti o ruralnom razvoju i povezanim politikama ruralnog i drugog razvoja među stanovništvom putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja građana i ostalih zainteresiranih subjekata u LAG
 • razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima te davanje prijedloga za njihovo unapređenje
 • u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa
 • razmjena iskustava, transfer znanja i rješavanje stručnih pitanja iz interesnih područja za ruralni razvoj
 • suradnja s ruralnom mrežom, državnim i drugim javnim ustanovama i službama, te područnom (regionalnom) i lokalnom samoupravom

Jasnim određivanjem dužnosti LAG-a umanjuju se rizici glede provedbe LRS, a najvažniji zadatak LAG-a je procijeniti potrebe zajednice za jačanjem kapaciteta i ugraditi to u LRS i to u vidu sljedećih aktivnosti:

 • sastanci za razmjene informacija i rad na dopiranju do zajednice
 • potpora za spajanje ljudi i organizacija u zajednice
 • savjetovanje “jedan na jedan” ili kolektivno savjetovanje i potpore za razvoj projekata (a ne prijavljivanje projekata) ili prijava tzv. okvirnih projekata (programi malih projekata kada LAG traži financiranje u paketu i zatim ga dodjeljuje u obliku malih bespovratnih sredstava korisnicima, pa se takav okvirni projekt u kojem postoji jedan podnositelj, može tretirati kao jedinstvena operacija iz LRS)
 • osposobljavanje

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.